สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
Nongsaeng District Agricultural Extention Office
   
 
   เย็นน้ำตกธารงาม.....อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด.....งามธรรมชาติภูฝอยลม.....ชมดอกไม้หนองแสง.....แหล่งก๊าซภูฮ่อม.....
   

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

 

 

 


*** สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ปี2561/62 และปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.......

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนทฺ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกแนะนำให้ปรึกษาเรื่องการทอเสื่อกกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทับกุง ณ บ้านเกษตรกรตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานกรมฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รวมภาพกิจกรรม


 

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนทฺ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกแนะนำให้ปรึกษาเรื่องการปลูกพืชผักในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทับกุง ณ บ้านเกษตรกรตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 


วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 


วันที่ 17 เมษายน 2561 นาย พลกฤต วัฒนธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านทับไฮ หมู่ 3 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 19 เมษายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

L^


วัวันที่ 24 เมษายน 2561 นายบุญโฮม พันธนะบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายบำุรุง เพิ่มชีวา ตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองแสง เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

 


วันที่ 23 เมษายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชี่วา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมประชุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับดำเนินความเป็นอยู่อย่างมีความสุข และวางแผนการจัดการ ศดปช.ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ณ ศกพ.เครือข่าย หมู่ 1 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี